Documenten

Onderaan deze pagina kunt u diverse documenten downloaden, zoals het ondersteuningsprofiel. Het ondersteuningsprofiel geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de ondersteuning die onze school kan bieden aan met name leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteunings- behoefte.
Ook geven we op deze pagina uitleg over de wetgeving omtrent verlofaanvragen.

Verlof
Verzoeken om verlof dienen schriftelijk bij de directie te worden ingediend. Hiervoor is bij de directie
een formulier te verkrijgen. Wij verzoeken u bij het plannen van een vakantie uit te gaan van het
vakantierooster zoals dat in deze schoolgids staat. De leerplicht begint op het moment dat uw kind 5
jaar is geworden.
Kinderen van 5 jaar oud mogen 5 uur per week thuis blijven (natuurlijk wel even meedelen) en nog eens
5 uur per week met toestemming van de directie. Die periode van eventueel 10 uur per week mag NIET
worden opgespaard voor het opnemen van extra vakantie. De school kan vanaf het moment dat het
kind 5 jaar is buitengewoon verlof verlenen als er sprake is van gewichtige c.q. geldige redenen.

Vrij buiten de schoolvakanties
U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. U kunt een boete krijgen als u
dit wel doet. Als u in de schoolvakanties niet weg kunt door uw werk kunt u toestemming vragen om
buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele
schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke
aard van uw beroep. Bijvoorbeeld omdat u:
– seizoensgebonden werk heeft, bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca;
– met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties;
– als zelfstandige een groot deel van uw inkomen mist als u tijdens de schoolvakanties weg bent. In dat
geval kunt toestemming vragen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit heet ‘beroep op vrijstelling’.

Toestemming aanvragen bij directeur van de school
U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet 8 weken of eerder voordat u op vakantie
gaat. De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in een schooljaar.
Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet. De directeur beslist of uw kind
buiten schoolvakanties op vakantie mag. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u dit
schriftelijk aan de directeur melden.

Bewijzen dat u niet tijdens schoolvakantie op vakantie kunt
Kunt u geen enkele schoolvakantie 2 weken achter elkaar op vakantie? En komt dit door uw werk? Dan
moet u dit kunnen bewijzen:
– Als ondernemer moet u kunnen aantonen dat u een groot deel van uw inkomsten mist als u tijdens
schoolvakanties op vakantie gaat. Dit heet ook wel een ‘onoverkomelijk bedrijfseconomisch risico’.
– Als werknemer kunt u, als u seizoenswerk doet, bijvoorbeeld een verklaring van uw werkgever
overleggen.

Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties
Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:
– dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is;
– u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties;
– u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest;
– u niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin. In geen enkele schoolvakantie.

Vrij voor bijzondere gebeurtenissen
Uw kind kan ook vrij krijgen bij bijzondere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij een begrafenis of huwelijk.
Hiervoor moet u toestemming vragen. Dit doet u bij de directeur van de school. Bij bijzondere
gebeurtenissen kunt u voor meer dan 10 dagen vrij vragen. U moet toestemming vragen aan de
leerplichtambtenaar van de gemeente. Hij controleert of kinderen naar school gaan.

Verlof Toptalent Sport en Cultuur
In het beleidskader is beschreven op welke wijze er binnen stichting Leerrijk omgegaan wordt met
verlofaanvragen van ouder(s)/ verzorger(s) voor een kind met een toptalent op het gebied van sport of
cultuur (toneel, kunst, muziek, dans, etc.). Dit beleidskader is ter inzage beschikbaar bij de directeur.

De VO gids voor kinderen van groep 8 en hun ouders; http://www.devogids.nl

Download Aanvraagformulier bijzonder verlof Download OndersteuningsProfiel Download Schoolplan2023-2027 Download Gedragspreventieplan met pestprotocol Download schoolgids 2023-2024 De Vaert