Ons onderwijs

Op deze pagina vindt u in vogelvlucht een beknopt overzicht van onze diverse educatieve initiatieven en de programma’s die we op De Vaert gebruiken. Als u nieuwsgierig bent naar meer details, nodigen we u graag uit voor een diepere duik in ons diverse educatieve aanbod.
Bij De Vaert staan we klaar om al uw vragen te beantwoorden!

Pedagogisch Klimaat

Kinderen gaan naar school om te leren. Op de Vaert realiseren we dat vanuit de belangrijkste principes die we willen nastreven:
– Het geluk en welzijn van de kinderen staat bij ons voorop;
– We willen eerlijk en open zijn tegen de kinderen, de ouders en onszelf;
– Ieder kind mag er zijn;
– We vinden het belangrijk dat kinderen met elkaar opgroeien;
– We geven extra aandacht aan kinderen die het moeilijk hebben.

Ontwikkelingslijnen 1 – 2

Spelenderwijs ontwikkelen de leerlingen in de groepen 1-2 op verschillende vlakken.
De doelstellingen hebben we beschreven en op basis hiervan worden thema’s door het jaar heen vorm gegeven.
De volgende ontwikkelingen komen dan ook het hele jaar door aan de orde:
– Auditieve en visuele ontwikkeling
– Taal- en rekenontwikkeling
– Motorische ontwikkeling
– Werkhouding
– Sociaal-emotionele ontwikkeling

Methodes

In groep 1-2 werken wij vooral vanuit de belangstelling van het kind en we proberen aan te sluiten op het ontwikkelingsniveau van het kind. Dit doen we door middel van projecten, bijvoorbeeld over seizoenen, dieren, kunst en vervoer. We proberen zoveel mogelijk met concreet materiaal en met boekjes de kinderen te stimuleren. Tijdens deze thema’s komen ook allerlei taal en rekenspelletjes aan bod. Op die manier ontwikkelen de kinderen zich spelenderwijs. We leren ze ook omgaan met elkaar en met de natuur.

Elke dag gaan de kinderen naar buiten op onze ruime, afgesloten speelplaats om zich naar hartenlust uit te leven, met allerlei karren, fietsen en ander speel-materiaal. Bij slecht weer maken we gebruik van onze eigen speelzaal. We geven gymlessen met bijvoorbeeld ballen, hoepels, kast. Belangrijk is dat alle kinderen veel en veelzijdig bewegen.

Vanaf groep 3 worden de basisvaardigheden als lezen en rekenen en schrijven gestructureerd aangeboden middels moderne onderwijsmethoden, waarbij de computer als extra leermiddel gebruikt wordt.
We hebben als aanvankelijk leesmethode “Veilig Leren Lezen 3’, die de kinderen de ruimte geeft om op niveau te lezen. Computers ondersteunen de kinderen dagelijks in het leesproces.
Ook bieden we vanaf groep 3 een schrijfmethode ‘Pennenstreken’ aan die de kinderen gestructureerd leert schrijven. Deze methode sluit aan bij de leesmethode. In groep 6 leren de kinderen blokletters en er is in alle groepen ook aandacht voor creatief schrijven.

Vanaf groep 4 t/m 8 hebben we voor al het technisch leesonderwijs de methode ‘Station Zuid’. Deze methode leert de kinderen het technisch lezen goed onder de knie te krijgen. Ze lezen in groepjes ingedeeld op hun eigen niveau, waarbij leerlingen die moeite hebben met lezen extra aandacht krijgen. Grote nadruk ligt op woordrijen en leesbevordering. Daarnaast mogen de kinderen veel ‘belangstellend lezen’ in moderne boeken van de regionale bibliotheek.

Voor begrijpend en studerend lezen maken de groepen 4 t/m 8 gebruik van de methode “Nieuwsbegrip”, Nieuwsbegrip  XL.

Met rekenen gebruiken we de methode ‘Getal en ruimte junior’. Deze methode wordt ook gebruikt in zeer veel scholen van het Voortgezet onderwijs. De methode behandelt één rekenonderwerp per week, met op de eerste dag voorkennis ophalen, de tweede dag een stukje nieuwe leerstof, de derde dag lekker oefenen en op de vierde dag het toepassen van het nieuwe stukje leerstof in een context. De laatste dag is algemene herhaling van voorgaande leerstof.

Voor wereldoriëntatie in de groepen 3 t/m 8 zetten we de methode De Zaken van Zwijsen” in. Filmpjes en animaties brengen de lesstof helder over en met interactieve oefeningen worden de leerlingen actief betrokken bij de les. De methoden vormen samen een doorgaande leerlijn voor de zaakvakken in groep 3 t/m 8.

Zorg en ondersteuning

Op de Vaert wordt een groep leerlingen jaarlijks aan de zorg van één of twee leerkrachten overgelaten. Deze leerkracht draagt deze zorg echter niet alleen: we hebben binnen de school een intern begeleider die de leerkrachten ondersteunt.
Met onze intern begeleider wordt op basis van observaties en toetsen steeds bekeken, wat het desbetreffende kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Meestal vindt extra begeleiding plaats in de groep waarin de leerling zit, soms wordt er buiten de groep ondersteuning geboden. Wanneer we binnen het team niet komen tot een adequate oplossing, dan schakelen we externe instanties in om samen met ons na te denken over mogelijkheden de leerling passend te begeleiden.

Techniek

Op basisschool de Vaert wordt voor techniek gebruik gemaakt van de Techniek Torens. In de kasten zitten per groep een aantal dozen met technische onderdelen en een beschrijving van de proefjes die kinderen in de klas gaan doen.

ICT gebruik

Op de Vaert gebruiken de kinderen de computer als hulpmiddel om leerstof te oefenen op het gebied van lezen, rekenen, taal en zaakvakken.
De kinderen van groep 5 t/m 8 maken ook gebruik van internet om informatie voor werkstukken te zoeken. Ook leren we de kinderen tijdens verschillende lessen gebruik te maken van Word, Internet en PowerPoint.
In elke klas hangt een digibord en er zijn laptops aanwezig voor de kinderen en de leerkracht.

Verkeer 

Voor verkeer wordt de methode “Let’s go” gehanteerd. Dit staat wekelijks op het rooster voor de
groepen 1-2 t/m 8. De werkgroep Verkeer zorgt ervoor dat op basis van het jaarplan voor verkeer een
aantal activiteiten georganiseerd wordt die ten goede komen aan de bewustwording van het
deelnemen aan het verkeer. Daarnaast is men zeer actief als het gaat om de veiligheid rondom de
school t.a.v. verkeersdeelname. Groep 7 neemt jaarlijks deel aan het theoretisch en praktisch
verkeersexamen. Daarnaast nemen de bovenbouwleerlingen deel aan een skate-clinic, ter bevordering
van de veiligheid.

Het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL)

Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant voor verkeerseducatie gericht op jongeren tussen 4 en 12 jaar.Bewezen inspanningen door onze school op het gebied van verkeereducatie resulteerden voor ons in de toekenning van het label dat u naast de ingang op de speelplaats aantreft. 
Wij zijn blij om ons BVL label te kunnen behouden! Elk jaar worden we opnieuw beoordeeld.