MR

De Medezeggenschapsraad
De MR geeft adviezen, denkt en praat mee over zaken welke de school betreffen.

In de Wet op het Primair Onderwijs worden o.a. de volgende zaken genoemd:
• Vaststelling en/of wijziging van de schoolgids en het schoolplan;
• Ouderparticipatie;
• Vakantieregeling;
• Beleid t.a.v. aanstelling en/of ontslag personeel;
• Vaststelling en/of wijziging van het beleid m.b.t. het toelaten of verwijderen van leerlingen.

In de MR hebben drie ouders en drie leerkrachten zitting. Deze ouders hebben zich kandidaat gesteld en zijn door verkiezing gekozen. De directeur van de school woont zo veel mogelijk vergaderingen bij als adviseur. Hij heeft geen stemrecht, de MR-leden wel.
Voor het schooljaar 2023-2024 bestaat de MR uit de volgende ouders: Sandra van der Meer, Maaike Stokkermans, Maaike de Wit en de volgende leerkrachten Annemiek de Wit, Marco van Spaandonk en Evelyne Kattenbeld.
De MR vergadert 6 á 7 keer per jaar. Voor een aantal zaken heeft het bestuur (school) instemming van de MR nodig. Eveneens kan de MR adviezen geven of voorstellen doen aan het bestuur, dan wel ingenomen standpunten toelichten, respectievelijk bekend maken. De MR vergaderingen zijn in principe openbaar. In bijzondere gevallen kan achter gesloten deuren worden vergaderd en kan om geheimhouding worden verzocht.
Daarnaast organiseert de MR soms een thema-avond, waarop ouders worden geïnformeerd over een thema dat zij zelf hebben aangedragen.

De MR streeft naar een open communicatie tussen ouders en school. Vragen en opmerkingen betreffende het beleid en de gang van zaken op school kunnen altijd aan de MR voorgelegd worden.
De MR is te bereiken via de mail mrdevaert@leerrijk.nl

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad
Iedere school heeft een MR, daarnaast heeft stichting Leerrijk! bovenschools ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Zoals de MR schoolzaken behandelt, behandelt de GMR de bovenschoolse zaken. De GMR bestaat uit 12 personen. Niet elke school is derhalve direct vertegenwoordigd. De activiteiten van de GMR zijn onderverdeeld in diverse werkgroepen, te weten personeel en organisatie, financiën en onderwijs.