Dit zijn wij

• Basisschool ”De Vaert” is een school die midden in de samenleving staat en waar kinderen geleerd wordt respectvol om te gaan met de medemens en met de natuur. We houden de kinderen een positieve kijk op mens en samenleving voor, waarin de kinderen een actieve rol kunnen spelen en waaraan ze een constructieve bijdrage kunnen leveren. Op school mogen de kinderen waar mogelijk keuzes maken en moeten ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun doen en laten;

• Alle kinderen moeten met plezier naar school gaan, zich veilig voelen op school en hun talenten kunnen ontplooien. Ieder kind moet zoveel mogelijk via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces kennis, vaardigheden en houdingen kunnen verwerven die nodig zijn om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden;

• We sluiten aan bij de belevingswereld en individuele ontwikkeling van het kind. We leren kinderen samen te werken en zelfstandig te werken in een open en uitnodigende sfeer. Binnen passend onderwijs nemen we de verschillen tussen kinderen (aanleg en interesse) als uitgangspunt voor onze manier van lesgeven;

• Op Basisschool De Vaert bouwen we aan kindgericht onderwijs in een veilige leeromgeving. Daaronder wordt door ons verstaan dat we de leerling met zijn leervoorkeuren centraal zetten en een omgeving wordt gecreëerd waarin kinderen betekenisvol leren. Het vakmanschap, de vrijheid en creativiteit van de leerkracht worden gestimuleerd in een professionele leergemeenschap.