Actueel

Graag informeren wij u over de richtlijnen omtrent bijzonder verlof

Regeling verlof basisonderwijs
De directeur van de school mag voor ten hoogste tien lesdagen (aaneengesloten of in totaal gedurende één schooljaar) verlof geven bij gewichtige omstandigheden. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

· Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor een of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende.
· Bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor één dag. Bij een verlofaanvraag van bovenstaande feestelijkheden dient u een kopie van de uitnodiging toe te voegen.
· Voor verhuizing voor ten hoogste één dag;
· Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m vierde graad, duur in overleg met de directeur van de school.
· Bij bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes, duur in overleg met de directeur van de school.
· Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen;
van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad ten hoogste een dag.
· Voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Graden in verwantschap
1e graad: ouders
2e graad: grootouders, broers en zussen
3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen)
4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes.

Vakantie onder schooltijd
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is.
Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:
1. Als het gezin vanwege specifieke aard van het beroep in geen van de schoolvakanties (dus zowel niet in de zomer-, herfst-, kerstvakantie als tijdens een van de andere vakantieperiodes) in één schooljaar 2 weken aansluitend met vakantie kan.
2. De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar.
3. Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” dient met name te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

Geen gewichtige omstandigheden zijn:
· Zogenoemde kroonjaren (veelvouden van tien) die aanleiding zijn voor een feest(je). Zoals:
– 30 of 45 jaar getrouwd; – iemand wordt 65-70-80 jaar;
· Vakantiebezoek in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding.
· Vakantie tijdens schooltijden bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door te laat boeken.
· Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan of om huwelijksjubileum van ouders/grootouders in het buitenland te vieren voor meer dan het aantal toegestane dagen, zoals hierboven is vermeld.
· Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.
· Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn of nog vrij zijn.
· Het niet gelijk samenvallen van vakanties van kinderen. Dit kan bijvoorbeeld omdat men op vakantie wil met familie/vrienden uit een andere regio of omdat uw kinderen op verschillende scholen zitten.
· Eerder afreizen, omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben (wegens huurperiode vakantiehuis bijvoorbeeld).
· De vakantie is al geboekt (en betaald) voordat toestemming van de school is gevraagd en verkregen. Ook al zijn er geen annuleringsmogelijkheden.
· Vakantie in verband met gewonnen prijs.
· Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband zoals activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp, musical etc.

Voor bovenstaande omstandigheden mag GEEN verlof worden verleend! De leerplichtambtenaar ziet toe op het naleven van de regeling. De directeur van de school
is verplicht de leerplichtambtenaar ongeoorloofd verzuim te melden. Tegen ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan procesverbaal opgemaakt word