Nieuwsbrief 4 september 2023

Een nieuw schooljaar
Fijn dat we weer zijn begonnen aan een nieuw schooljaar. Na een lange vakantie hebben de kinderen alweer een weekje kunnen wennen aan het dagelijkse schoolritme. Ze ontmoeten (nieuwe) klasgenootjes en de regels en groepsafspraken zijn samen met de leerkracht bepaald. De eerste
periode van het nieuwe schooljaar noemen we daarom de ‘gouden weken’, waarin we veel aandacht besteden aan groepsvormende activiteiten. Er wordt veel samengewerkt waarbij de kinderen elkaar en de leerkracht leren kennen. Leerkrachten hebben tijdens deze belangrijke eerste periode de mogelijkheid om van de groep leerlingen een positieve groep te maken.

Leerplicht
De Leerplichtwet zorgt ervoor dat ieder kind naar school gaat en op een school staat ingeschreven.
Ouders worden er dan ook op aangesproken als dat niet gebeurt.
Alleen als sprake is van gewichtige omstandigheden die opgenomen zijn in de wet, kan een leerling
tijdelijk worden vrijgesteld van leerplicht. Ouders moeten in dat geval altijd schriftelijk toestemming
vragen aan de schooldirectie.
Naast deze nieuwsbrief ontvangt u een bijlage met richtlijnen voor bijzonder verlof. Wij vragen u
deze goed door te lezen, zodat u weet wat wel en niet is toegestaan en teleurstellingen kunnen
worden voorkomen.

Bericht over Golden Rules
Graag brengen wij u in deze nieuwsbrief op de hoogte van een belangrijk initiatief.
Sinds COVID zien we dagelijks de gevolgen van de beperkingen op de sociale ontwikkeling van
kinderen. Ze lijken meer moeite te hebben met sociale situaties en vertonen gedrag zoals
overprikkeling, kort lontje en sociaal angstig gedrag. Ook ervaren oudere kinderen meer spanning bij
de overgang naar het vervolgonderwijs. Nieuwe dingen proberen of een ‘gewoon’ kletspraatje
aangaan is voor veel jongeren spannender geworden. Laat staan een ander aanspreken in de
speeltuin op iets wat niet door de beugel kan. Misschien herkent u dit als volwassene ook. We willen
dit zo vroeg mogelijk aanpakken door al onze kinderen en jongeren extra ondersteuning te bieden,
zodat iedereen zich op een fijne en veilige manier kan ontwikkelen.
Daarom nemen de Gemeente Loon op Zand, R-Newt, kinderopvang en basis- en voortgezet
onderwijs in Kaatsheuvel, Loon op Zand en de Moer het initiatief voor de Golden Rules. Dit zijn
positief geformuleerde gedragsregels, waarbij we ernaar streven dat die gelden op alle
kinderopvanglocaties, scholen, speeltuinen en clubs in onze gemeente. We zullen elkaar regelmatig
aan deze regels herinneren, zodat ze levendig blijven en door iedereen worden nageleefd.
Om de Golden Rules ‘van en voor iedereen’ te maken, willen we ze samen met kinderen én
ouders/verzorgers ontwikkelen. Vanaf dit schooljaar zullen workshops worden georganiseerd op elke
school en kinderopvanglocatie in gemeente Loon op Zand, waarin kinderen en ouders/verzorgers
kunnen meedenken over de waarden die belangrijk zijn. We willen ook graag uw input als
ouder/verzorger over welke waarden u belangrijk vindt, zowel binnen als buiten de school en
kinderopvang. We zullen contact opnemen met de ouderraad/MR om deze informatie te
verzamelen.
Heeft u vragen of ideeën over de Golden Rules? Neem dan contact op met uw schooldirecteur of met
Désire van Veldhoven, de projectleider van Golden Rules bij R-Newt, via
desirevanveldhoven@outlook.com of 06.39664157.

Veiligheid in het verkeer rond de school
Nu de scholen weer zijn begonnen en de drukte in het verkeer toeneemt is dat voor iedereen weer
even wennen. Dat geldt niet alleen voor de kinderen en jongeren in het verkeer, maar ook voor
automobilisten.
Is het niet per se nodig om met de auto te gaan? Breng je kind dan te voet of op de fiets naar school.
Daarmee maakt u het verkeer rondom de school veiliger. Als u toch met de auto komt, is het van
belang om deze op de daarvoor bestemde plekken te parkeren. Omdat er niet altijd een
parkeerplaats dichtbij school beschikbaar is, wordt de auto soms snel even op de stoep of
geparkeerd of stappen kinderen uit de auto op plekken waar een stilstaan verbod geldt. Hierdoor
ontstaan onveilige situaties.

Controle parkeren bij scholen
De gemeente Loon op Zand wil zich dit jaar gaan inzetten voor een veilige situatie voor iedereen.
Aankomende week zijn daarom boa’s, zichtbaar én onzichtbaar, aanwezig rondom de scholen in de
gemeente. Natuurlijk geldt goed parkeren ook als zij niet in de buurt zijn. Het verzoek daarom aan
iedereen om bij te dragen aan een veilige omgeving bij het halen en brengen van onze kinderen? Ga
op tijd thuis weg, zoek een veilige parkeerplaats en voorkom een bekeuring!

Bericht ambulant begeleider
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Met ingang van dit schooljaar ben ik verbonden aan basisschool De Vaert als ambulant begeleider.
Dit betekent dat ik regelmatig aanwezig zal zijn op school om mee te denken met leerkrachten.
Het kan hierbij gaan om vragen van de leerkracht over leerlingen, groepen leerlingen of over het
handelen van de leerkracht zelf.
Ik zal met hen mee proberen te denken in mogelijkheden en oplossingen om zo bij te dragen aan een
fijne en prettige leeromgeving voor jullie kind(eren).
Ik ben afgestudeerd als orthopedagoog en heb inmiddels ruim 15 jaar ervaring in het begeleiden van
leerlingen en het systeem om hen heen (zoals ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten).
Ik heb erg veel zin om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de kinderen en
leerkrachten van deze mooie school.
Mocht u een vraag hebben voor mij, kan contact worden gelegd via de leerkracht of intern
begeleider.
Met vriendelijke groet,
Nathalie Constantinesco, MSc
Orthopedagoog

Maatschappelijk werk op school
Je kunt bij de maatschappelijk werker terecht voor al je vragen en zorgen en het gedrag van je kind, over de opvoeding en over je thuissituatie.
Wat kan de maatschappelijk werker je bieden:
* Een eerste gesprek waarin je je zorgen kunt bespreken.
* Consultatie en advies over de ontwikkeling van je kind.
* Korte gesprekken met je kind op school waar je kind tegenaan loopt.
* Opvoedingsbegeleiding in jouw gezin.
* Advisering en begeleiding aan jou en je gezin over echtscheidingsverwerkings en gezinsproblematiek.
* Indien nodig een verwijzing voor onderzoek of (specialistische) begeleiding.
Annegina Akkermans is maatschappelijk werker op deze school. Ze is bereikbaar via de intern begeleider of onderstaande gegevens.
Farent tel; 088-0237500
Mobiel tel; 06-29 31 55 07
Anneginaakkermans@farent.nl